VITAJTE U NÁS!

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ do MŠ HORNÝ HRIČOV

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/ 2019

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

Ø   písomnej žiadosti zákonného zástupcu

Ø  potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

Ø  spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku

Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

Ø  dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

Ø  dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

Ø  výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné)

Ø  podľa vnútorného predpisu ZŠ s MŠ č. 004/2011 sa prijímajú deti do troch rokov, ak sú rodičia zamestnaní

 

Prednostne sa prijíma:

Ø  dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku

Ø  dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky

Ø  dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Ø  dieťa, ak je zákonný zástupca samoživiteľ

 

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v Materskej škole Horný Hričov 156 a na webovom sídle www.mshornyhricov.webnode.sk

Miesto podávania žiadosti: MŠ Horný Hričov 156

Termín:        od 30. 04. 2018 do 11. 05. 2018 v čase od 10:00 do 12:00 hod.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roku 2018/2019 vydá riaditeľ ZŠ s MŠ Horný Hričov do 15.6.2018

 
 
 
Oci, mami!

Prosím, nečakajte odo mňa príliš veľa.
Učím sa viac, ako môžete vedieť.
Byť tu a jednoducho sa hrať, 
znamená pre mňa viac, ako dokážem sám povedať.
Keď sa hrám, rozvíja sa celá moja osobnosť.
Nestrachujte sa, ak vám na konci dňa nemám čo ukázať.
Naozaj som získal toľko z hry:
sociálne zručnosti
 - nájsť si kamarátov, komunikovať,  pomáhať si.
personálne zručnosti - byť samostatný, zodpovedný, veriť si.
A ešte sa pozorne dívať okolo seba, 
povedať čo sa mi páči a čo nie a veľa iného.
Takže keď prídem domov, nehovor: „Čo si dnes urobil !“
Radšej sa ma spýtaj:
„ Čo  pekné si dnes zažil ? “
 

 

Naša materská škola je súčasťou Základnej školy v Hornom Hričove. Sme dvojtriednou MŠ a nájdete nás na prízemí budovy. Naša škola sa nachádza v príjemnom prostredí uprostred dediny. Súčasťou školy je veľký areál, ktorý poskytuje deťom a žiakom množstvo možností pre športy, hry, zábavu aj oddych. Na výchovu a vzdelávanie možno využiť altánok na školskom dvore, ovocný sad, ale aj školskú záhradku s políčkami. Pre deti je počas roka pripravených množstvo aktivít, podujatí a hier v spolupráci so školou, rodinou, obcou a inými inštitúciami.

 

Zameranie  MŠ sa nesie v duchu slov Konfuciusa: „Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi a ja si spomeniem, ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím.“