Zápis do materskej školy

12.02.2013 00:00

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hornom Hričove podľa § 3 ods 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. oznamuje rodičom detí predškolského veku, že zápis do miestnej materskej školy sa uskutoční v dňoch od

 

15.februára 2013 – 15.marca 2013

v čase od 6,30  - 16,15 hod

 

Formulár žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže prevziať zákonný zástupca v materskej škole v uvedenom termíne alebo na webovom sídle MŠ – www.mshornyhricov.webnode.sk .

Podľa §3 ods.3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z. sa deti do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Vyplnenú a detským lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžu rodičia alebo zákonný zástupca priniesť do materskej školy do 30.marca 2013. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vydáva riaditeľstvo základnej školy s materskou školou.

 

Podmienky prijímania detí do MŠ na celodennú prevádzku:

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • Prijímajú sa deti staršie ako 3 roky, vo výnimočných prípadoch (zamestnanosť oboch zákonných zástupcov) deti od 2,5 roka s osvojenými hygienickými návykmi
  • Prijímajú sa prednostne deti zamestnaných rodičov (alebo študujúcich na dennej forme štúdia)

Pri fungovaní 2 triednej MŠ -  s jednou triedou s celodennou prevádzkou a s jednou triedou s poldennou prevádzkou - sa pri prijímaní rozhoduje ešte podľa

Vnútorného predpisu ZŠ s MŠ č. 004/2011:

  • Ak je jeden zo zákonných zástupcov na MD, prijíma sa dieťa na poldennú prevádzku, pričom pri určení o ktoré dieťa pôjde, rozhoduje vek dieťaťa – od najmladšieho.